Ateliers mat der A.M.V.A.

Ateliers mat der A.M.V.A.

Des Woch haten 3 Klassen mat hiren Enseignante een e bëssen aneren Unterrecht: et ass an der Brailleschrëft geschriwwen an gelies ginn, an ënnerschiddlechen Ateliers konnten si erliewen, mat wéi engen Hürden eng blann Persoun sech muss rëmschloen am Alldag. 

Och wann et schonn vill techneschen Hëllefsmëttel gëtt, hunn si geléiert wéi si selwer enger Persoun kennen hëllefen, fir sech sécher ze déplacéieren. Et ass awer och zesummen gespillt a gelaacht ginn an mir soen der A.M.V.A. villmools Merci fir hier Visite bei eis am Lycée.

Sur le même sujet

Adresse

Atert Lycée Réiden
1, rue du Lycée
L-8508 Redange/Attert

Contact

Réception: 26 62 32 - 100
Direction: 26 62 32 - 200
Fax: 26 62 32 - 299
E-Mail: secretariat@alr.lu

Secrétariat élèves:
26 62 32 - 210 ou - 211
eleves@alr.lu

 

 

Recherche

Icons