E klengen Réckbléck vun eiser Visite op der Studentefoire 2017

Teaser-Foire

Freidig den 10. November 2017 waren 120 Schüler aus dem ALR op die 31. Foire de l’étudiant an t’LuxExpo op den Kierchbierg. Eis Schüler vun sämtlichen 1e an 2e Klassen waren matt enger allgemenger Présentatioun iwert Studienméiglichkeeten duerch t’Equipe vun den Orienteures’en aus dem ALR op des Foire virbereed gin. Am direkten Austausch matt den Vertrieder vun den eenzelnen Schoulen an Berufsrichtungen konnten eis Schüler sich ee Bild iwer vill verschidden Studienrichtungen, Schoulen an beruflich Méiglichkeeten maachen.

TagCloud