Mettwochs den 9. an Donneschdes den 10. November gin alleguer d'Schüler vun den 2e, 12, 1e, an 13e-Klassen op d'Foire de l'Etudiant, fir sech iwwer verschidden Studienrichtungen, Schoulen an beruflich Méiglichkeeten duerno ze informéieren. D'Schüler sin am Viraus gud op des Visite virbereed gin, an der Hoffnung dass sie sou en erfollegraichen Nomettig op der Foire hun wou sie déi Informatiounen fannen déi fir hire spéideren Studium noutwendeg sin.

test_affiche-foire-2016-web_smaller

Hei en Text iwweet déi ganz Breed

Porte ouverte en ligne

mini teaser bicher

Inscriptions - Informations

ALR Bompel Logo inscriptions 2

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

Menu du jour

Horaires et vacances

Transport scolaire

TagCloud