Schüler vun der 3CBC an 3GPS kruten während enger Visite een klengen Abléck an Aufgaben vum LNS zu Diddeleng.

Atert_Lycee__1_of_22_

Den LNS ass séit 2013 zu Diddeleng an engem neien Gebei an huet als Missioun, "de développer des activités analytiques et d’expertise scientifique liées à la prévention, au diagnostic et au suivi des maladies humaines". Dëst kruten d'Schüler dann och op eng flott an interessant Art a Weis présentéiert. Folgend Départementer goufen besicht:

- Dép. "Génétique" wou z.B. Maladies génétiques resp. anomalies chromosomiques wéi Trisomie 21 dépistéiert gin (d'Schüler kruten hei gewisen, wéi een op engem Caryotype sou Anomalies feststellen kann).

- Dép. de "Biologie médicale" wou z.B. no Maladies métaboliques oder hormonell Stéierungen an Echantillons gesicht gëtt.

 

Porte ouverte en ligne

mini teaser bicher

Inscriptions - Informations

ALR Bompel Logo inscriptions 2

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

Menu du jour

Horaires et vacances

Transport scolaire

TagCloud