D’Schoulgemeinschaft vum Atert-Lycée konnt e Scheck vun 10.000€ un d’Asbl „Op der Schock“ iwwerreechen.

ALR-_Scheck-Op_der_Schock1

Dës beträchtlech Zomm ass den Erléis vum Chrëschtmaart am Atert-Lycée vum Dezember 2017.

All d’Klasse mat hiren Enseignanten, d’Personal vum Lycée an den Elterekomitee waren un der Organisatioun, dem Opriichten, dem Preparéiere vun Iessen a Gedrénks an de Verkafsstänn bedeelegt.

Si alleguer hunn e grousse Merci verdéngt fir den Erfolleg vun dësem mëttlerweil traditionelle Fest am ALR.

 D’Asbl „Op der Schock“ geréiert Servicer fir Mënschen mat enger geeschteger Behënnerung. De Sëtz vun der Organisatioun ass zu Réiden/Atert op 34A Räichlerstrooss.

- Fotoe vun eisem Chrëschtmaart
- www.ods.lu
 

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

10 Joer ALR

Logo 10 joer teaser

Menu du jour

Vacances et congés scolaires

Transport scolaire

TagCloud