Trotz schlechtem Wieder hunn och 2017 erëm vill Leit de Wee op de Chrëschtmaart an den Atert Lycée fonnt.

chrschtmaart2017

Schüler, Enseignanten, Elterevertrieder an de ganze Service Technique vum ALR ware ganz engagéiert an et ware vill flott Stänn vertrueden. Den Erléis geet un „Op der Schock“ hei zu Réiden. Hei e puer Impressiounen an de passenden ALR REPORT:


 

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

10 Joer ALR

Logo 10 joer teaser

Menu du jour

Vacances et congés scolaires

Transport scolaire

TagCloud