Trotz schlechtem Wieder hunn och 2017 erëm vill Leit de Wee op de Chrëschtmaart an den Atert Lycée fonnt.

chrschtmaart2017

Schüler, Enseignanten, Elterevertrieder an de ganze Service Technique vum ALR ware ganz engagéiert an et ware vill flott Stänn vertrueden. Den Erléis geet un „Op der Schock“ hei zu Réiden. Hei e puer Impressiounen an de passenden ALR REPORT:


 

Porte ouverte en ligne

mini teaser bicher

Inscriptions - Informations

ALR Bompel Logo inscriptions 2

WebUntis / Livre de classe électronique

mini teaser bicher

Menu du jour

Horaires et vacances

Transport scolaire

TagCloud