Informatiounen iwwer d’Nohëllef am ALR. Mir bidden de Schüler mat Defiziter an eenzelen Fächer e cours d’appui un, wou a klenge Gruppen d’Matière widderholl a gefestegt gëtt.

Den éischte Kontakt féiert ëmmer iwwert de Fachproff, dëst an Ofsprooch mam Régent vun der Klass. De Schüler soll sech selwer un den Enseignant riichten fir ofzekläeren op:

  • hien e cours d’appui als eng sënnvoll Mesure fir de betreffende Schüler ugesäit
  • hien selwer e cours d'appui  fir seng Klass ubitt oder
  • Schon e cours d'appui  vun engem aneren Enseignant vun der selwechter Klassestuf ugebueden gëtt

Bitt hien selwer eng Nohëllef un, deelt hien dem Schüler mat, wéini dëse Cours ass. Falls d’Nohëllef an d’Mëttesstonn fällt, kann äert Kand selwer iech iwwert des Aschreiwung a Kenntnis setzen.

Ass d’Nohëllef no 15.30 Auer an ass äert Kant am cycle inférieur gi dir schrëftlech doriwwer informéiert.

Ze beuechten ass, dass d’Initiativ net ëmmer vun den Elteren oder dem Schüler ausgoen muss, dëse Schrëtt kann och vum Enseignant oder Régent aus goen.

De SePas, s’Schülersekretariat an d’Direktioun stinn iech fir weider Informatioune zur Verfügung.

Enseignement secondaire classique

7C

Am Stonneplang vum ESC si fir d’Fächer Däitsch, Franséisch a Mathematik Nohëllefsstonne virgesinn.

All Schüler, déi an hirem avis d’orientation vum Fondamental eng Recommandatioun fir e cours d’appui kruten, si vum September un obligatoresch an der respektiver Nohëllef ageschriwwen.

 

Fir all déi aner Klassen vum ESC si keng fest cours d’appui virgesinn. Falls de Besoin do wär an et personaltechnesch méiglech ass, kann awer zu all Moment duerch d’Klass oden Fachproff bei der Direktioun d’Organisatioun vun engem cours da’ppui ugefrot ginn.

 

Enseignement secondaire général

7G

Am Stonneplang vum ESG sinn fir d’Fächer: Däitsch, Franséisch a Mathematik Nohëllefstonne virgesinn.

All Schüler, déi an hirem Avis d’Orientatioun vum Fondamental eng Recommandatioun fir een oder zwee cours d’appui kruten, sinn ab dem Schoulufank obligatoresch an dem respektiven Cours ageschriwwen.

6G 

Am Stonneplang vum ESG sinn fir d’Fächer: Däitsch, Englesch, Franséisch a Mathematik Nohëllefstonne virgesinn.

Des Nohëllefstonnen sinn mat enger FOLA-Stonn gekoppelt, sou datt déi Schüler, déi net an der Nohëllef ageschriwwen sinn, d ‘Méiglechkeet hunn un hirem Wocheplang ze schaffen.

D’Enseignanten bestëmme, wéi eng Schüler un wéi engem cours d’appui deelhuelen. D’Demande vun den Elteren a Schüler gëtt dobäi natierlech berücksichtegt.

Fir alle déi aner Klassen vum ESG si keng fest cours d’appui virgesinn. Falls de Besoin do wär an et personaltechnesch méiglech ass, kann awer zu all Moment duerch d’Klass oder den Fachproff bei der Direktioun d’Organistaioun vun engem cours d’appui ugefrot ginn.

D’Nohëllef ass keen Allheelmëttel fir Schwächten an engem Fach opzeschaffen, eng regelméisseg Nohëllef bréngt nëmmen ënnert bestëmmte Viraussetzung de gewënschten Erfolleg.

E cours d’appui ass ëmmer dann vu Notze wann,

  • äert Kand motivéiert ass a sech aktiv um Cours bedeelege wëll,
  • seng Wochepläng regelméisseg mécht,
  • vun der FOLA a COACH-Stonn profitéiert, fir seng schoulesch Problemer an de Grëff ze kréien,
  • selwer dovunner iwwerzeegt ass an och fräiwëlleg dorunner deelhëlt

Et kann een  net oft genuch betounen, datt Wëssen an d’Kompetenzen nëmmen da vermëttelt kënne ginn, wann de Schüler bereet ass, sech unzestrengen an intensiv mat der Schoulmatière auserneen ze setzen.

Mir maachen iech drop opmierksam, datt mir Schüler, déi eis kloer signaléieren, datt si keen Intérêt un der Schoulmatière weisen oder deenen hir Problemer net mat engem cours d’appui kënnen opgefaangen ginn, och net an wäerten aschreiwen.

De SePAS koordinéiert Nohëllef vu Schüler fir Schüler.

Weider Informatiounen fannt dir hei.

TagCloud