Och 2017 hunn d'Sportsprofen e Spillfest fir d'Kanner vum Schoulpersonnal organiséiert. Dëst Joer an Zesummenaarbecht mam Sportkrees Atert souwéi dem Cycling Team Atertdaul, denen hir Kanner och konnten deelhuelen.

IMG_1076

Spillfest den 17. Juni 2017 am ALR

Och dëst Joer hunn mir am ALR e klengt Spillfest fir d'Kanner vum Schoulpersonal aus dem ALR souwéi d'Kanner aus dem Sportkrees Atert organiséiert. Nei wor dëst Joer d'Kooperatioun mat dem Sportkrees Atert souwéi dem Cycling Team Atertdaul. Während de Velosclub e schéine Parcours um Parking opgebaut huet, hunn mir zesumme mam Sportkrees een Abenteuerparcours, d'Klammen, den Trampolin souwéi den Airtramp assuréiert.

E grousse Merci geet eis Schüler déi dëst Joer och erëm gehollef hunn. Si hunn d'Kanner gutt a mat ganz vill Motivatioun encadréiert.

Folgend Schüler waren dobäi:

Michel Achten, Sonia Braibant, Océane Deshoulières, Kaya Gaul, Lynn Hoffmann, Jo Jedrisiak, Nina Rommes, Zoé Rommes, Sara Schroeder, Jacy Theis

TagCloud