Merci un all d'Schüler fir d'Matmaachen bäi den Challengen.

safe_image

Hei presentéiere mer iech au fur et à mesure verschidde Best of-Video'en, wat awer net bedeit, dass der eis net nach weider Video'en raschécke kënnt. Wa genuch Material zesumme kënnt maache mer dann och nach nei Video'en.

All Challenge an all Best of kënnt der och op eisem YouTube-Channel kucken.

TagCloud