sseequipe

Ekipp: 

1. Rei: Claude Huet

2. Rei (vu l. no r.): Tania Karier, Maïté Schroeder, Nadine Georges, Danièle Speller

Net op der Foto: Michel Majerus

Coordinatrice: Tania Karier

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           26 62 32 -333 / -336               Säll: A2/02  -  A2/04

 

Den SSE ass zoustänneg fir verschidde Begleet- an Hëllefsstrukturen, déi dozou bäidroen, eenzel Schüler souwéi ganz Klassen a verschiddene Situatiounen z’ënnerstëtzen.

Hei déi verschidde Strukturen:

1. Mosaikklass

D’Konzept vun der Mosaikklass riicht sech un all Schüler am Cycle inférieur vum Régime classique oder général, déi am „échec scolaire“ sinn a wou keng Ännerungen iwwer aner Mesuren erreecht goufen.

D’Zil vun der Mosaikklass ass et, fir de Schüler no enger intensiver an zilorientéierter Fërderung vun 12 Wochen nees an de normale Schoulalldag ze reintegréieren.

Wärend dem Openthalt an der Mosaikklass gëtt um normale Schoulprogramm geschafft, dee vu Fach-Enseignanten assuréiert gëtt. D’Schüler ginn nom selwechte Prinzip bewäert wéi an der Reegelklass. Donieft gëtt awer och vill Wäert op eng ausserschoulesch Betreiung vum Schüler geluecht, wéi beispillsweis sportlech oder kulturell Aktivitéiten. Fir eng individuell Fërderung ze garantéieren, gi maximal 6 Schüler gläichzäiteg an der Mosaikklass opgeholl. Ausserdeem gi fir all Schüler individuell Ziler festgeluecht, déi un hir perséinlech Besoinen ugepasst sinn.

D‘Elterenaarbecht ass ee wichtege Bestanddeel vun der Aarbecht mam Schüler an der Mosaikklass, dofir fanne reegelméisseg Gespréicher tëschent den Elteren, dem Schüler an dem Mosaikteam statt.

Uspriechpartner: Claude Huet

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 26 62 32 -333 Sall: A2/04

1. La classe mosaïque

Le concept de la classe mosaïque est axé sur les élèves se trouvant dans une situation d’échec scolaire au cycle inférieur du régime classique ou général. Si aucune autre mesure proposée à l’élève n’a porté ses fruits, une prise en charge par la classe mosaïque peut être offerte à l’élève.

L'objectif de la classe mosaïque est de réintégrer l'élève dans sa classe d’origine après une prise en charge intense et ciblée de 12 semaines.

Pendant le séjour dans la classe mosaïque, les cours du programme scolaire normal sont dispensés par des enseignants spécialisés. Les élèves sont évalués selon le même principe que dans la classe d’origine. Une particularité de la classe mosaïque constitue par exemple l’offre d’activités sportives ou culturelles. Pour assurer un soutien individuel, un maximum de 6 élèves sont admis simultanément dans la classe mosaïque. De plus, pour chaque élève, des objectifs individuels sont définis et adaptés à leurs besoins personnels.

Un contact intensif avec les parents est une partie importante du travail dans la classe mosaïque; ainsi des entretiens réguliers ont lieu entre les parents, l'élève et l'équipe pédagogique de la classe mosaïque.

Personne de contact: Claude Huet

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 26 62 32 -333 Sall: A2/04

2. Reflect

Beim Reflect handelt et sech ëm eng disziplinaresch Mesure fir Schüler, déi duerch negatiivt Verhalen an der Schoulgemeinschaft opfalen. D’Enseignanten, d’Direktioun an all Mataarbechter aus dem ALR kënnen ee Schüler an de Reflect schécken. Am Prinzip bleift de Schüler fir eng Schoulstonn am Reflect. Hei gëtt mam Schüler iwwert säin onugepasstent Verhale geschwat an d’Schoulreegelen an d’Konsequenzen, wann ee sech net un dës hält, ginn him erkläert.

Uspriechpartner: Maïté Schroeder, Danièle Speller

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 26 62 32 -336 Sall: A2/02

2. Reflect

L’envoi au Reflect consiste en une mesure disciplinaire pour des élèves qui se sont faits remarquer par leur comportement négatif au sein de la communauté scolaire. Tout enseignant, la direction ou tout autre collaborateur de l’ALR peut envoyer un élève au Reflect. En principe, un élève y reste pendant tout un cours. Une discussion est menée avec l’élève concernant son comportement inapproprié, et, en même temps, les règles de la communauté scolaire ainsi que les conséquences de son comportement lui sont expliquées.

Personnes de contact: Maïté Schroeder, Danièle Speller

Courriel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tél: 26 62 32 -336 Salle: A2/02

3. Etude surveillée

D’Étude riicht sech un all Schüler, déi no der Schoul eng roueg Plaz sichen, fir hir Aufgaben ze maachen. Hei fënnt keng speziell Hëllefsstellung statt, de Schüler muss kapabel sinn, autonom ze schaffen. Et kann een sech  1-3 Mol an der Woch aschreiwen an et muss een dann och déi Deeg, wou een ugemellt ass, präsent sinn. Et kann een sech am Sall A2/02 umellen unhand vun engem Formulaire, dee vun den Elteren/Tuteure muss ënnerschriwwe ginn.

Auerzäiten: Dënsdes bis donnësdes: 15:45 – 16:30

Uspriechpartner: Nadine Georges

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 26 62 32 -336 Sall: A2/04

3. Étude surveillée

L’étude surveillée s’adresse à tous les élèves qui, après les cours, cherchent un endroit calme pour faire leurs devoirs. Cette structure ne propose aucun soutien scolaire spécial, l’élève doit être capable de travailler de façon autonome. L’élève peut s’inscrire 1 à 3 fois par semaine et doit être présent le/les jour(s) où il s’est inscrit. L’inscription peut se faire dans la salle A2/02 moyennant un formulaire qui doit être signé par les parents/tuteurs.

Horaires: Mardi à jeudi: 15:45 – 16:30

Personnes de contact: Nadine Georges

Courriel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tél: 26 62 32 -336 Salle: A2/04

4. Treff

Den Treff ass eng Struktur, wou d’Schüler sech an der Mëttespaus kënnen ophalen. Hei besteet d’Méiglechkeet z.B. Billard oder Gesellschaftsspiller ze spillen, eppes um Computer ze schaffen (och fir Gruppenaarbechten) oder einfach nëmmen e bëssen ze chillen. Den Treff ass am Internat a gëtt vum SSE assuréiert.

Ëffnungszäiten: Dënsdes an donnesdes: 12:15 – 13:00


Uspriechpartner Nadine Georges, Danièle Speller

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 26 62 32 -333 / -336

4. Treff

Le Treff est une structure où les élèves peuvent passer du temps pendant la pause de midi. Ici, ils ont la possibilité de p.ex. jouer au billard ou à des jeux de société, de travailler sur l’ordinateur (aussi pour travail de groupe) ou tout simplement de venir se détendre.

Le Treff se trouve à l’internat et est assuré par le service socio-éducatif.

Horaires d’ouverture: Mardi et jeudi 12 :15 – 13 :00

 

Personnes de contact: Nadine Georges, Danièle Speller

Courriel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tél: 26 62 32 -333 / -336

5. Klassebegleedung

D’Klassebegleedung gëtt engem Enseignant d’Méiglechkeet eng Begleedung fir eenzel Schüler oder fir eng ganz Klassen unzefroen. Wa fir en Ausflug oder eng Aktivitéit am Sport eng weider Hand gebraucht gëtt, kann dat vum Enseignant oder Régent ugefrot ginn a kann esou bei Bedarf vum SSE assuréiert ginn.

Uspriechpartner: Tania Karier

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 26 62 32 -333 / -336

5. Accompagnement de classe

Un accompagnement d’une classe peut, en cas de besoin, être demandé par un enseignant ou un régent afin d’accompagner un élève en particulier ou toute une classe lors d’une activité ou d’une sortie pédagogique ou sportive. Cet accompagnement sera alors assuré par un membre du SSE.

Personne de contact: Tania Karier

Courriel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 26 62 32 -333 / -336

Liewensschoul

D’Liewensschoul gëllt als präventiv Opfankstruktur fir Schüler déi en „décrochage scolaire“ riskéieren . D’Problematiken di eis Schüler opweisen, kënne ganz verschiddener Natur sinn. Mir huele souzesoen, zesumme mam Schüler a sengen Elteren, eng individuell ofgestëmmten Deviatioun, di em d’Méiglechkeet bitt, sech souwuel an der Schoul, wéi och an der Gesellschaft, ze reorientéieren.

„Et war di verkackste Woch di ech jee hat…“

Dëse Saz kënnt vun engem fréiere Schüler, deen op eemol asiichteg gëtt.

Wat gëscht nach voll krass war, ass op eemol falsch a schlecht. Eis Aarbecht ass et, dëse Prozess lénks a riets ze stäipen, an der Suerg, dass de Schüler, dee sech oft selwer an de Féiss steet, sech redefinéiert an eng nei Plaz an der Schoul/Gesellschaft fënnt.

Mir si keng klassesch disziplinaresch Mesure…

D’Liewensschoul hält dem Schüler permanent de Spigel entgéint, konfrontéiert en onermiddlech mat sech selwer, bis e sech vu sech aus net méi kann dra gesinn. Eréischt da kënnt d’Zäit, di et erméiglecht, dass de Schüler sech wëll änneren. Et geet also kenges Weis drëm, dass mir als Erwuessener de Schüler mat alle Mëttel riicht béien.

Dëse ganze Prozess dauert à la Base 18 Wochen, kann awer jee no Fall a Besoin duerchaus verlängert ginn. Och d’Kuliss an där mir schaffen ass kee reguläre Klassesall, mee setzt sech zesummen aus Bësch, Päerdsstall, Natur, Atelieren, Kichen an e bësse Schoulsall.

No senger Zäit an der Liewensschoul geet de Schüler no a no nees zréck a seng Reegelklass. Hie gëtt an enger éischter Phase nach konsequent zwee Mol d’Woch vun den Acteure vun der Liewensschoul betreit a gecoacht. Dëse suergt dofir, dass de Schüler souwuel seng Saachen, wéi och seng Aufgaben an der Rei huet. Hie steet och am direkte Kontakt mam Regent, dee signaléiert, wa mam Schüler eppes net klappt.

Nom Lancéiere vun der Liewensschoul am Schouljoer 2017/2018 hu mir deemno eng ganz Rei Schüler begleet, déi disziplinaresch ugeeckt sinn an awer och Jugendlecher mat enger schlëmmer Vergaangenheet, familiäre Probleemer a soziale Suergen di ënnert dem Stréch all d'Gemeinsamkeet haten, en „Décrochage scolaire“ ze riskéieren.

„D’Schüler sollen duerch begleedend Moossnamen an enger praxisorientéierter, naturbezunnener Liewensschoul duerch alldeeglech, gemengnëtzeg, schoulesch a rituell Handlungen nees zu sech selwer fannen, a sech zu vollwäertegen, selbstbewosst handelnden Matmënschen am schouleschen, wéi och am gesellschaftlechen Ëmfeld entwéckelen.“

 

Uspriechpartner: Jo Breuer / Paul Montalto / Michel Majerus

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 26 62 32 -510 Sall: AT/08

 

Liewensschoul

La Liewensschoul est une structure d’accueil préventive pour les élèves qui risquent le décrochage scolaire. Les problèmes qui tourmentent nos élèves peuvent être de nature très différente. Ensemble avec les élèves et leurs parents, nous prenons une sorte de « déviation » individuelle et faite sur mesure, leur offrant la possibilité de se réorienter en société, ainsi qu’à l’école.

« C’était la semaine la plus chiante que j’ai jamais vécue… »

Cette phrase a été dite par un élève qui à un moment donné s’est rendu compte des erreurs de son passé.

Ce qui était encore hier vénéré, est considéré faux et mauvais à un moment donné.

Notre travail est de soutenir les jeunes, tout en prenant soin d’eux et de veiller à ce qu’ils ne fassent pas de « rechute ». Le but consiste à ce que les jeunes se redéfinissent et qu’ils retrouvent leur place dans la société ainsi qu’à l’école.

La Liewensschoul n’est pas une mesure disciplinaire…

Les acteurs de la Liewensschoul veillent en permanence à ce que le jeune soit confronté à ses actes par rapport à ce qu’il transmet en société ou bien à l’école. A partir du moment où le jeune ne supporte plus son propre comportement, respectivement son apparence, il est prêt à changer son attitude. Nous, en tant qu’adultes, ne cherchons pas à le changer, mais lui offrons un cadre qui lui permet de reconnaître qu’il maîtrise beaucoup mieux le quotidien s’il change son attitude.

Ce processus dure en moyenne 18 semaines, mais peut selon les besoins être prolongé. Le contexte pédagogique dans lesquel nous travaillons, ne se limite pas à une salle de classe ordinaire, mais compte entre autres : la forêt, un centre équestre, la nature, divers ateliers, une cuisine, ainsi qu’une salle de classe, transformée en un lieu agréable, invitant à séjourner.

Après son passage à la Liewensschoul, l’élève est réintégré dans sa classe régulière. Dans une première phase, il est conséquemment encadré deux fois par semaine par un accompagnateur de la Liewensschoul. Celui-ci veille à ce que l’élève ait son matériel et que tous ses devoirs soient accomplis. Il maintient également un lien direct entre la Liewensschoul et le régent de la classe de l’élève, qui signale tout comportement inadéquat.

Après le lancement de la Liewensschoul en 2017/2018, nous avons accompagné bon nombre d’élèves montrant des problèmes disciplinaires, mais aussi des jeunes ayant eu du mal à assumer leur passé, à surmonter leur situation familiale ou sociale. Bref, chaque élève ayant eu un passage à la Liewensschoul courait un grand risque de décrochage scolaire.

 

Personnes de contact: Jo Breuer / Paul Montalto / Michel Majerus

Courriel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tél: 26 62 32 -510 Salle: AT/08

 

TagCloud